Krups algemene verkoopvoorwaarden

VOORWOORD

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "AV") zijn overeengekomen door enerzijds SEB INTERNATIONAL SERVICE (verder aangeduid als “SIS”), ingeschreven in het handelsregister van Vesoul onder nummer 399 014 216, gevestigd Rue des Chars Faucogney-et-la-Mer (Haute-Saône - Frankrijk), en anderzijds, personen (verder aangeduid als de “Gebruiker”) die een aankoop wensen te verrichten in de Accessoireshop op de KRUPS-website (https://www.krups.nl/accessoireskopen/home) (verder aangeduid als de “Site”).

Een pakket kan uitsluitend in Nederland geleverd worden. Deze AV gelden uitsluitend voor personen die zich niet bezighouden met detailhandel of handel (consumenten).

De partijen stemmen ermee in dat hun relatie uitsluitend zal worden onderworpen aan deze AV, met uitzondering van alle andere voorwaarden.

Onderwerp:

Deze AV bepalen de verkoopvoorwaarden tussen SIS en de Gebruiker met betrekking tot de bestelling, de diensten, de betaling en de levering. Ze regelen alle nodige stappen voor het plaatsen en opvolgen van bestellingen tussen de contracterende partijen (van toepassing vanaf 05/11/2019).

1. De bestelling

Een bestelling kan enkel op de Site geregistreerd worden indien de Gebruiker duidelijk geïdentificeerd wordt door het ingeven van een specifieke gebruikersnaam (zijn/haar e-mailadres) en een wachtwoord die beide strikt persoonlijk zijn.

Elke bestelling impliceert het aanvaarden van de prijs en de omschrijving van het beschikbare accessoire of verbruiksartikel (hierna "Artikelen").

Elk geschil hieromtrent zal worden opgelost in de vorm van een eventuele omruiling en onder de garantievoorwaarden zoals hierna vermeld.

SIS verbindt zich ertoe om de bestellingen ontvangen via de Site na te komen zo lang de voorraad van de Artikelen strekt en binnen de gemiddelde limiet van vijf eenheden per Artikelreferentie (bepaalde referenties kunnen andere limieten hebben). Indien een Artikel niet beschikbaar zou zijn, verbindt SIS zich ertoe de Gebruiker te verwittigen.

2. De levering

De bestelling wordt afgeleverd in Nederland op het persoonlijk adres van de Gebruiker.

Voor leveringen op een ander adres dienen de velden voor het leveringsadres te worden ingevuld.

Leveringen worden uitgevoerd:

• door een transportfirma: gemiddelde leveringstermijn van 5 tot 10 werkdagen (*) na het klaarmaken van je pakket en vanaf de verzending ervan.

* gemiddelde termijn voor Artikelen op voorraad

• Bij afwezigheid probeert de koerier het pakket af te leveren bij de buren. Mocht ook dat niet zijn gelukt, dan neemt hij je pakket weer mee naar het depot. De koerier zal dan altijd een 'Niet Thuis Bericht' achterlaten met instructies over het uitvoeren van een tweede levering.

Het is in elk geval essentieel dat je de staat en de inhoud van het pakket controleert. In geval van een probleem, dient de levering geweigerd te worden met de volgende verplichte melding op het ontvangstbewijs “geweigerd wegens slechte staat” evenals de datum van ontvangst en handtekening. Tegelijkertijd dient de klantenservice telefonisch op de hoogte gebracht te worden op het nummer 0318 58 24 24 ( Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Gesloten op feestdagen. Voor dit nummer geldt het normale telefoontarief.). Indien de vaststelling plaatsvindt na levering (maximum drie dagen na de datum van ontvangst van de goederen) dient de klantenservice ook gecontacteerd te worden en deze zal jou de uit te voeren procedure aangeven. Het bovenstaande geldt onverminderd de rechten van de Gebruiker uit hoofde van zijn wettelijke conformiteitsgarantie, zoals uiteengezet in artikel 5.1.

Verzendkosten

Voor levering in Nederland zal € 5,00 aangerekend worden.

Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht bij elke bestelling van Artikelen van een waarde hoger dan € 30 (exclusief verzendkosten).

Diensten

SIS biedt haar Gebruikers kosteloos extra diensten:

• Bezorgingen aan huis worden uitgevoerd, ongeacht de locatie of verdieping, mits de leverancier over voldoende ruimte beschikt om de bestelde Artikelen af te leveren.

• Voor vragen en problemen kan de Gebruiker terecht bij de klantenservice op het volgende nummer: 0318 58 24 24 ( Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Gesloten op feestdagen. Voor dit nummer geldt het normale telefoontarief.)

3. Betalingsvoorwaarden

U betaalt uw aankoop online tijdens de bestelling.

Betaling met creditcard

U kunt de volgende creditcards gebruiken: Visa, Mastercard, Carte bleue of IDeal.

Betaling via PayPal

U kunt betalen via uw PayPal-account. SIS kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen bij de betaling.

4. Prijzen

Prijzen worden uitgedrukt in euro’s inclusief alle belastingen. Deze omvatten de BTW geldig op de datum van de bestelling. Deze prijzen omvatten echter niet de verzendkosten.

De prijzen staan vast op het moment dat de Gebruiker de bestelling plaatst zo lang de voorraad strekt. Indien een belasting of bijdrage, bijvoorbeeld een milieubelasting, geïntroduceerd of naar boven of naar beneden aangepast wordt, zal deze wijziging weerspiegeld worden in de verkoopprijs van de Artikelen vermeld op de Site en de verkoopdocumenten.

Per bestelling kan slechts één kortingscode gebruikt worden.

5. Retourzenden

5.1. Garantie

De garantievoorwaarden voor je Artikelen zijn te vinden in de rubriek "Garantie" van de Site.

Bovendien, in geval het Artikel een gebrek bevat , beschikt de Gebruiker over 15 dagen vanaf ontvangst of afhaling van zijn/haar bestelling om een omruiling te vragen. In dit geval dient hij/zij telefonisch contact op te nemen met de klantenservice op het nummer 0318 58 24 24 ( Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Gesloten op feestdagen. Voor dit nummer geldt het normale telefoontarief.), die de voorwaarden voor het retourneren van het product zal aangeven. Het Artikel moet volledig, in de originele verpakking worden geretourneerd (accessoires, instructies en andere documenten meegeleverd in de verpakking). SIS stemt ermee in om vervolgens het Artikel dat overeenkomt met zijn/haar bestelling aan de Gebruiker terug te sturen binnen een termijn van 10 dagen vanaf de datum van zijn/haar aanvraag.

Artikelen die onvolledig, bedorven, beschadigd of gebruikt worden geretourneerd, zullen niet worden aanvaard.

Los van de hierboven genoemde garantievoorwaarden, is SIS gebonden aan de naleving van de wettelijke conformiteitsgarantie vermeld in artikel 17 en volgende van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat iedere consument toelaat om:

- Te genieten van een Artikel dat aan de overeenkomst beantwoordt en geschikt is voor normaal gebruik gedurende de te verwachten levensduur van het Artikel;

- Te kiezen tussen herstel of vervanging van goederen die non-conform zijn, onder de voorwaarden voorzien in artikel 21 en volgende van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van SIS gevergd kan worden, in welk geval de Gebruiker het recht heeft om de koop te ontbinden (mits het gebrek dit rechtvaardigt) of om vermindering van de prijs te vragen in overeenstemming met artikel 22 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

- Te worden vrijgesteld van het verstrekken van het bewijs van het bestaan van de conformiteit van de goederen binnen 6 maanden na de levering van de goederen, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of van het conformiteitsgebrek, met name rekening houdende met het nieuwe of tweedehands karakter van het goed.

5.2. Herroepingsrecht voor accessoires en verbruiksartikelen

Je hebt een herroepingsrecht, namelijk het recht om af te zien van je aankoop van een Artikel op onze Site zonder opgave van reden. Indien je wenst te herroepen, dient je aanvraag mondeling of schriftelijk (brief of e-mail) ingediend te worden binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het Artikel. Ze dient de volgende informatie te bevatten:

Je contactgegevens: De heer/Mevrouw naam, adres, telefoonnummer.

Ter attentie van GROUPE SEB NEDERLAND BV, afd. klantenservice, De Schutterij 27, 3905 PK Veenendaal, Nederland

of per e-mail aan Contact-NL@krups.com

Hierbij deel ik u mee dat ik het volgende wens te annuleren:

Het/de Artikel(en) (vermeld de naam geschreven op de verpakking)

Besteld op:

Onder het bestelnummer:

Ontvangen op: (gelieve bewijs van ontvangstdatum mee te sturen).

Het Artikel dient ook aan ons opgestuurd te worden (op jouw kosten) naar ons magazijn op het adres GROUPE SEB NEDERLAND BV, afd. klantenservice, De Schutterij 27, 3905 PK Veenendaal, Nederland, binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum dat je ons informeerde over je annulering.

Na ontvangst van het Artikel zullen wij de reeds ontvangen betalingen vergoeden, met uitsluiting van de verzendkosten voor het retourneren van het Artikel die voor jouw rekening zijn.

Indien het Artikel een verbruiksartikel is (component nodig voor het gebruik van het product dat zonder specifiek gereedschap door de Gebruiker vervangen kan worden), kan er een tijdslimiet zijn voor de vervanging ervan.

5.3. Andere redenen

In alle andere gevallen, zullen geen retourzendingen door SIS worden aanvaard, tenzij met de voorafgaande formele toestemming van de klantenservice op het nummer 0318 58 24 24 ( Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Gesloten op feestdagen. Voor dit nummer geldt het normale telefoontarief.)

Een zodanig geretourneerd artikel zal worden omgeruild of terugbetaald.

In alle gevallen dient het Artikel, na toestemming van de klantenservice, samen met de diverse bewijsdocumenten te worden geretourneerd aan GROUPE SEB NEDERLAND BV, afd. klantenservice, De Schutterij 27, 3905 PK Veenendaal, Nederland.

6. Handtekening en bewijzen

Alle Gebruikers van de Accessoireshop op de Krups Site dienen een registratieprocedure te volgen, die hen zal voorzien van hun login-gegevens (e-mailadres en wachtwoord). Hun persoonlijke login zal hen per e-mail worden toegezonden.

In alle gevallen geldt het online verstrekken van het bankkaartnummer en de definitieve bevestiging van de bestelling als bewijs van de volledigheid van de bovengenoemde bestelling en zal betaling verschuldigd zijn van de bedragen aangegaan bij het invoeren van de Artikelen die voorkomen op de bestelbon.

Deze bevestiging wordt beschouwd als een handtekening en een uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen voltooid op de Site.

7. Verantwoordelijkheid

SIS heeft een resultaatsverbintenis voor elke fase van het bestelproces, vanaf het opnemen van de bestelling tot en met alle fases na het aangaan van de verkoopovereenkomst.

Hiervoor verbindt SIS zich ertoe om de producten die verkocht worden in de Accessoireshop op de Krups Site met de grootste zorg en nauwkeurigheid te beschrijven.

SIS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld ingeval het niet nakomen van haar verplichtingen het gevolg is van ofwel een onvoorziene en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij de overeenkomst, ofwel een geval van overmacht zoals omschreven in de Nederlandse rechtspraak.

SIS zal ook niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade voortkomend uit het gebruik van het internet en in het bijzonder van een dienstonderbreking, hacking of inbraak of de aanwezigheid van computervirussen.

8. Persoonsgegevens

SIS verzamelt persoonsgegevens om je bestelling te verwerken en kan worden verplicht om deze te delen met haar commerciële partners om te voldoen aan je verzoek.

Gelieve ons Privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.

9. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de SIS Accessoireshop op de Krups Site, zowel visueel als audio, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en met name auteursrecht, merkenrecht en octrooien.

Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de rubriek Auteursrechten/Copyright van onze Gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

10. Bescherming van minderjarigen (kinderen onder de 18 jaar)

SIS verkoopt niet bewust haar producten en diensten aan minderjarigen en vraagt of verzamelt geen persoonsgegevens verstrekt door of met betrekking tot minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. Indien zij vaststelt dat de persoon die zijn persoonsgegevens heeft ingezonden via een deel van de SIS sites, een minderjarige is, zal SIS alles doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen dat deze persoonsgegevens zo snel mogelijk uit haar gegevensbestanden worden verwijderd. SIS zal zulke persoonsgegevens voor geen enkel doel gebruiken noch doorgeven aan derden.

11. Integraliteit

Ingeval een bepaling van deze AV nietig is of wordt door een wijziging in de wetgeving of de regelgeving, of door een rechterlijke beslissing, zal dit in geen geval de geldigheid of de naleving van deze AV aantasten.

12. Duur

Deze AV zijn van toepassing gedurende de gehele online beschikbaarheid van de Artikelen en diensten aangeboden door SIS.

13. Bewijs

De gecomputeriseerde archieven bewaard in de informatiesystemen van SIS en haar partners onder redelijke veiligheidsomstandigheden, worden beschouwd als bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen die plaatsvinden tussen de partijen.

14. Bewaren en archiveren van de transacties

De bestelformulieren en de facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare, duurzame drager.

15. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze AV zijn onderworpen aan Nederlands recht.

In geval van een geschil met betrekking tot deze AV, zal een minnelijke oplossing worden gezocht voorafgaand aan eventuele juridische stappen.

De Gebruiker mag het platform van de Europese Commissie voor de beslechting van consumentengeschillen raadplegen op het volgende adres: http://ec.europa.eu/odr

De bevoegde rechtbank in geval van een geschil is deze van de vaste verblijfplaats van de verweerder of, naar keuze van de verweerder, de plaats waar het Artikel werkelijk werd geleverd.